Coronagids

(Laatste update: 28 juni 2021)

Groepsactiviteiten

 • Vanaf 27 juni mag je groepsactiviteiten met deelnemers/vrijwilligers/leden organiseren (repetities, workshops, vormingen, wandelingen, vergaderingen…) zowel binnen als buiten met max 100 personen (excl. begeleiding).
 • Vanaf 30 juli: maximaal 200 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders.
 • overnachtingen & busvervoer
  • Vanaf 25 juni mag je terug meerdaagses met overnachting(en) organiseren.
  • Wij adviseren om voor deze meerdaagses de grote groep onder te verdelen in kleinere subgroepen van 8 personen (of het dan geldende maximum aantal mensen dat samen aan 1 tafel mag binnen zitten in de horeca). Die subgroepen hanteer je op momenten dat social distancing niet gegarandeerd kan worden (eten, drinken en slapen).
  • Voor het busvervoer is er een protocol voor autocars dat de regels hierrond specifieert. We lichtten er de voornaamste info uit.

Voor groepsactiviteiten gelden volgende regels uit het basisprotocol:

 • De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
 • Je moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als je mensen uit de risicogroep ziet.
 • Duid steeds een COVID-coördinator aan, maak een risicoanalyse en draaiboek: gebruik hiervoor de Coronagids die je begeleidt in het coronaveilig organiseren van je activiteit (opgesteld door Socius, Steunpunt sociaal-cultureel werk vzw en De Federatie)
 • De begeleider(s) moeten niet meegerekend worden in de maximumaantallen. Er is geen maximumaantal op het aantal begeleiders, maar gebruik hier natuurlijk redelijke en normale aantallen op basis van de groepsgrootte.
 • Mondmaskers zijn op elk moment verplicht.
 • Social distancing van 1,5m is op elk moment verplicht tussen mensen, behalve als zij behoren tot dezelfde gezinsbubbel.
 • Eten en drinken: volg hiervoor het horecaprotocol, dus bediening aan tafel met mondmasker
 • Zang & Blaasinstrumenten volgen nog steeds de specifieke regels
 • Nauw fysiek contact mag, maar hou het kort en sporadisch

Evenementen

Een evenement onderscheidt zich van een groepsactiviteit doordat er een ‘publiek‘ komt naar een evenement. Denk hierbij aan concerten, voorstellingen, lezingen, festivals…

 • Van 27 juni tot 30 juli:
  • Buiten: max 2.500 mensen publiek
  • Binnen: max 2.000 mensen publiek of max 100% van de CIRM-capaciteit
 • Vanaf 30 juli:
  • Buiten: max 5.000 mensen publiek
  • Binnen: max 3.000 mensen publiek of max 100% van de CIRM-capaciteit

Voor evenementen gelden volgende regels:

 • Voor elk evenement, met meer dan 100 mensen publiek binnen of 200 mensen publiek buiten, moet je toelating vragen aan de lokale overheid.
 • Voor elk evenement voor meer dan 100 mensen binnen of meer dan 200 mensen buiten moet je een ‘GO’ krijgen van de CERM-tool. Je kan de CERM-tool, en het bijbehorend evenementenprotocol vinden op www.covideventriskmodel.be. Door middel van deze tool maak je meteen ook een goed draaiboek en de plannen die je nodig hebt om je evenement coronaveilig te organiseren. Ben je op zoek naar toegankelijke instrumenten om hier mee aan de slag te gaan? Ikorganiseer.be maakte ze voor jou!
  Voor kleinere events (minder dan 100 binnen en 200 buiten) is een CERM niet verplicht.
 • Voor elk evenement voor meer dan 100 mensen binnen of meer dan 200 mensen buiten zal de uitbater van de infrastructuur een CIRM-goedkeuring moeten hebben. Deze CIRM moet door de uitbater aangevraagd worden aan de lokale overheid. De lokale overheid mag zelf beslissen over deze toelating, zelfs al haalt je infrastructuur niet alle normen die door CIRM opgelegd worden. We raden daarom aan telkens met de lokale overheid in gesprek te gaan als je een CIRM-goedkeuring moet aanvragen.
 • Voor evenementen voor minder dan 100 mensen binnen of minder dan 200 mensen buiten, is een CIRM-goedkeuring van de infrastructuur niet noodzakelijk. Heb je geen CIRM-goedkeuring, dan moet je publiek op elk moment 1,5m afstand houden (meestal 2 stoelen tussen). Wil je mensen dichter bij mekaar zetten (tot 83cm of 1 stoel tussen), dan heb je, ook voor de kleine evenementen, een CIRM-goedkeuring nodig.
 • Evenementen mogen plaatsvinden tussen 5 uur ’s morgens en 1 uur ’s nachts

Zit je met bepaalde vragen waar je hieronder geen antwoord op terugvindt? Laat het ons weten op vorming@kvg.be. We geven je een antwoord op je vraag en voegen ze zo nodig toe aan onderstaande lijst.

Onderaan deze pagina vind je ten slotte nog downloads naar materiaal die je activiteit nog veiliger kunnen maken, zoals een poster, affiches, iconen…

Ellen De Boeck van de Federatie legt bovenstaande Corona-regels nog eens duidelijk uit in volgende screencast:

Draaiboek

Om rekening te kunnen houden met al de voorzorgsmaatregelen tijdens je groepsactiviteit, stelden we een concreet ‘sjabloon draaiboek’ op. Dit sjabloon draaiboek kan je hier downloaden: PDF-versie | Word-versie

FAQ ‘Veilig terug aan de slag’ – Hoe organiseer ik een activiteit?

Waarom is deze coronagids nodig?
Eerst en vooral omdat het COVID-19-virus nog niet volledig verslagen is. Door deze gids na te leven herleid je de risico’s tot besmetting tot een minimum. Het uitgangspunt is dat we ‘niet angstig, maar wel verstandig zijn’. Zo kunnen we de nadruk op plezier leggen, met respect voor alle regels die er zijn.

Bij het voorbereiden van je activiteit, overloop je daarom best onderstaande vragen.

Hoe garandeer ik de veiligheid van mijn deelnemers?
Om de veiligheid van deelnemers (en jezelf) zo veel mogelijk te garanderen, maak je een soort van ‘veiligheidsdraaiboek’.  Zorg er steeds voor dat dit draaiboek ook beschikbaar is tijdens de activiteit zelf. Dit draaiboek omvat volgende  werkprincipes:

 • Risicoanalyse
 • Goede communicatie naar de deelnemers
 • Goede locatie en preventiemateriaal
 • De activiteit zelf
 • Evaluatie na de activiteit

In onderstaande vragen leggen we je uit wat deze werkprincipes concreet inhouden.

Hoewel de organisator de regisseur van deze veiligheidsmaatregelen is, van alle deelnemers mag (moet) ook verwacht worden dat ze de verantwoordelijkheid opnemen om het nodige te doen opdat de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Wat houdt een risicoanalyse in?
Een risicoanalyse zorgt ervoor dat je een inschatting maakt van al de mogelijke risico’s die er zijn. Waar mogelijke risico’s zijn, kan je beslissingen nemen om deze zo veel  mogelijk te beperken en te beheersen. Om deze risicoanalyse te maken, stel je jezelf als organisator (op voorhand!) vragen met betrekking tot deelnemers, locatie, de activiteit zelf en de verplaatsing van/naar/tijdens de activiteit:

Met betrekking tot de deelnemers:

 • Verwacht je deelnemers die mogelijk recent gereisd hebben in risicogebieden?
 • Zijn er deelnemers of begeleiders die tot een risicogroep behoren (personen met een leeftijdsrisico, personen met diabetes, personen met
  hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is)?
 • Zijn er deelnemers van verschillende generaties?
 • Zijn er deelnemers die bijvoorbeeld omwille van hun handicap moeilijk afstand kunnen houden?

Met betrekking tot de locatie

 • Is je lokaal voldoende ruim voor het aantal deelnemers dat je verwacht en het type activiteiten dat je voor ogen hebt? Voorzie zo’n 3 m² per persoon.
 • Kan je het lokaal goed verluchten?
 • Kan je looplijnen voorzien zodat de ‘social distancing’ ook gerespecteerd wordt in ‘flessenhalzen’, zoals lift, trappen, ingangen…
 • Kan je contactoppervlakten voor, tijdens en na de activiteit ontsmetten?
 • Heb je toestemming nodig van het lokaal bestuur of zijn er specifieke regels van het lokale bestuur met betrekking tot locaties?
 • Zijn er andere gebruikers van de locatie waar je vooraf afspraken mee dient te maken, zoals bijvoorbeeld pauzeruimtes, de organisatie van de toegang, de circulatie in het gebouw…

Met betrekking tot de activiteit

 • Kan je de geldende veiligheidsmaatregelen tijdens de activiteit garanderen? (Mondmaskers worden altijd gedragen)
 • Moeten de deelnemers materiaal delen?
 • Is het moeilijk om tijdens de activiteit de nodige afstand te bewaren?
 • Kan je (delen van) de activiteit buiten laten plaatsvinden?
 • Vraagt de duur (bv. meerdaags) of de intensiteit van de activiteit (bv. sterke en langdurige interactie) speciale maatregelen of beperkingen?
 • Beoefen je activiteiten waarbij mensen veel druk moeten zetten op hun adem (zingen, blaasinstrumenten, …) of waarbij de afstand tussen mensen kleiner dan anderhalve meter is (dans, bepaalde sporten, …)?
 • Moeten we gezien de aard van de activiteit nog bijkomende informatie
  zoeken in andere coronagidsen en (bv. sport, circus, podiumkunsten, …)? Dit kan je ook steeds navragen bij de regionale vormingsmedewerker.

Met betrekking tot de verplaatsing

 • Moeten de deelnemers of begeleiders zich ver verplaatsen om deel te nemen?
 • Zijn er verplaatsingen met het openbaar vervoer nodig?
 • Omvat de activiteit zelf verplaatsingen die risico’s kunnen inhouden?
 • Zijn er personen in een rolstoel die voortgeduwd moeten worden?
Hoe communiceer ik goed naar de deelnemers?
Het is belangrijk om duidelijk te communiceren naar alle deelnemers. Dit zowel voor, tijdens als (indien nodig) na de activiteit. Zorg er steeds voor dat al je deelnemers goed op de hoogte zijn van al de genomen maatregelen. Het is verplicht om steeds een contactpersoon door te geven, indien deelnemers met coronagerelateerde vragen zitten. Vermeld deze contactpersoon ook zeker op je uitnodiging.

Communicatie voor de activiteit

 • Gebruik de juiste en voldoende communicatiekanalen (brief, telefoon, mail, facebook…) om iedereen goed te informeren.
 • Geef duidelijk aan dat je de nodige veiligheidsregels respecteert en dat je preventieve maatregelen genomen hebt. Dit zal de deelnemers gerust stellen. Vermeld deze regels ook specifiek.
 • Geef duidelijk aan welk materiaal de deelnemers of begeleiders zelf moeten voorzien (mondmaskers, ontsmettende gel, papieren zakdoeken…)
 • Verplicht deelnemers om hun mondmasker altijd te dragen.
 • Benadruk dat mensen die ziek zijn, of die tot 7 dagen voor de activiteit symptomen van COVID-19 vertoonden, niet naar de activiteit mogen komen. Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn geweest wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden.
 • Vermeld de maatregelen die je hebt genomen in verband met de verplaatsing van en naar de activiteit. Pas eventueel het start- of einduur aan zodat spitsuren vermeden worden.
 • Voorzie contactgegevens voor wie extra vragen heeft in verband met de veiligheid van de activiteit of voor wie een besmetting na de activiteit wil melden. Vermeld deze contactgegevens ook op je uitnodiging.
 • Voorzie duidelijke instructies voor de begeleiders van de activiteit.
 • Het is verplicht er voor te zorgen dat vooraf geweten is wie precies zal deelnemen aan de activiteit. Dat kan door inschrijving of door een uitnodiging te bevestigen. Stel je vooraf de vraag hoe je contactgegevens kan verzamelen in functie van contacttracing met inachtneming van de privacy van je deelnemers: hou de gegevens van deelnemers minstens een maand bij met toestemming volgens de principes van GDPR.

Communicatie tijdens de activiteit

 • Regel de toestroom van deelnemers en vang ze op voor de ingang. Zorg dat ze bij binnenkomst goed geïnformeerd worden over de maatregelen. Wijs iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid om alle veiligheidsregels en preventiemaatregelen nauwgezet op te volgen (hand- en hoesthygiëne, afstand bewaren, …).
 • Stel mensen op hun gemak, zorg dat ze het als een ontspanning aanvoelen en dat ze met een gerust geweten kunnen deelnemen. Zorg dat de nadruk ligt op het plezier maar met respect voor de regels.
 • Voorzie visueel materiaal om mensen te herinneren aan de maatregelen (posters, flyers…). Onderaan deze pagina kan je een poster met de maatregelen downloaden.
 • Geef je deelnemers bij het begin en tijdens de activiteit de gelegenheid om aan te geven of ze zich voldoende veilig voelen bij de manier waarop je de risico’s aanpakt.
 • Reageer onmiddellijk als je ziet dat de regels niet worden opgevolgd.
 • Geef duidelijk aan dat wie ziek wordt binnen de 14 dagen na de activiteit dit moet melden aan de organisatoren en zo nodig ook medewerking moet verlenen aan contacttracing.

Communicatie na de activiteit

 • Communiceer het nodige als er binnen de 14 dagen na je activiteit een melding volgt van een mogelijke besmetting van één van de deelnemers. Volg daarbij de GDPR-richtlijnen.
Waar moet ik op letten als ik een locatie vastleg?
Om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden, zijn de locatie, het gebruik ervan en de aanwezigheid van de juiste materialen belangrijke factoren. Hieronder vind je enkele duidelijke aandachtspunten.

Voorbereiding

 • Kan (een deel van) de activiteit buiten plaatsvinden?
 • Richt je lokaal zo in dat er op alle momenten een afstand van anderhalve meter gerespecteerd kan worden.
 • Zorg ervoor dat de preventiemaatregelen goed zichtbaar zijn (poster, looplijnen, linten…)
 • Check de afspraken met de beheerder van de locatie of met andere gebruikers van dezelfde locatie.
 • Neem duidelijke maatregelen voor een regelmatige en goede verluchting vooraf, tijdens en na de activiteit.
 • Werk zoveel mogelijk met open deuren zodat deurklinken niet moeten worden aangeraakt.
 • Ontsmet contactoppervlakten of gedeelde gebruiksvoorwerpen. Bij intensief contact met ontblote lichaamsdelen (bv bij dans) moet ook de vloer voldoende schoongemaakt worden, zeker bij wissel van ‘gebruikers’.

Flessenhalzen

 • Geef duidelijk aan hoe bewegingen door de locatie het veiligst verlopen: toegang tot sanitaire voorzieningen, in- en uitgangen, gangen, trappen, liften…
 • Gebruik liften enkel voor mensen met beperkte mobiliteit. Laat slechts één deelnemer en maximum één begeleider toe. Verplicht het gebruik van mondmaskers in liften.
 • Informeer duidelijk over de circulatieregels bij de ingang van het gebouw en op alle plaatsen waar risico’s bestaan. Maak hierover duidelijke afspraken met de gebouwbeheerder of andere gebruikers van de locatie.

Preventiemateriaal

 • Voorzie mondmaskers of handschoenen als dit nodig is. Als je de deelnemers hebt gevraagd om deze mee te brengen, zorg dan voor een extra paar voor die mensen die geen mondmaskers of handschoenen hebben of deze vergeten zijn.
 • Zorg voor een veilige en hygiënische toegang tot water en zeep, papieren wegwerphanddoeken en/of handgels met alcohol.
 • Voorzie het nodige ontsmettingsmateriaal voor veelgebruikte contactoppervlakten en voorwerpen.
 • Bij EHBO-verzorging is het onmogelijk om afstand te bewaren. Een mondmasker én handschoenen zijn dan verplicht. Pas zowel het materiaal als je instructies aan om op een coronaveilige manier EHBO te kunnen verlenen.
Waar moet ik op letten tijdens de activiteit zelf?
Om  de activiteit zelf zo veilig mogelijk te doen verlopen, vind je hieronder enkele aandachtspunten.

Indeling in groepen

 • Werk als het mogelijk is in kleine vaste deelgroepen die gedurende de hele activiteit gescheiden contactbubbels vormen.
 • Ga na of de groepsindeling kan bijdragen tot het gescheiden houden van generaties of risicogroepen.
 • Bekijk de mogelijkheid om groepen op verschillende momenten te laten pauzeren, eventueel ook in verschillende ruimtes.

Materialen en contactoppervlakten

 • Zorg ervoor dat de uitwisseling van materialen en gebruiksvoorwerpen beperkt wordt tijdens de activiteiten en dat dit op een veilige manier gebeurt.
 • Ontsmet zoveel als mogelijk is tijdens de activiteit regelmatig contactoppervlakten die veel gebruikt worden (deurklinken, toiletten, tafels, …).
 • Reinig en ontsmet na gebruik de ruimte en gebruikte voorwerpen of maak daarover duidelijke afspraken met de gebouwbeheerder.

Naleven van de regels

 • Instrueer de begeleiders goed en geef ze een mandaat om het toezicht op de naleving van de regels uit te voeren. Het toezicht op het naleven
  van de maatregelen moet ernstig uitgevoerd worden.
 • Als je activiteit anders verloopt dan gewoonlijk door de preventiemaatregelen, leg dan aan deelnemers uit hoe dit bijdraagt tot een betere preventie.
Hoe evalueer ik nadien mijn activiteit?
Voorzie momenten van evaluatie, zowel tijdens als na de activiteit. Betrek de deelnemers hier ook zeker bij, zodat zij feedback kunnen geven. Zo kan je lessen trekken voor toekomstige activiteiten.

Tijdens de activiteit

 • Check tijdens de activiteit af en toe het veiligheidsgevoel van de deelnemers. Indien je als begeleider signalen zou krijgen dat mensen zich tijdens de activiteit niet veilig voelen, maak dit dan bespreekbaar.
 • Vraag aan je deelnemers om elkaar ook te durven aanspreken als voorzorgsmaatregelen niet voldoende worden opgevolgd.

Na de activiteit

 • Evalueer punt per punt de geplande maatregelen en overloop of ze goed zijn opgevolgd.
 • Ga na of je tijdens de activiteit situaties hebt vastgesteld waar veiligheidsrisico’s aan verbonden waren en waar je volgende keer beter moet op anticiperen.
 • Kijk of je lessen voor de toekomst kan trekken uit de bijeenkomst.
Kan ik aansprakelijk worden gesteld als zich ondanks genomen maatregelen toch een besmetting zou voordoen als gevolg van de interacties tijdens de groepsactiviteit?

Wie een organisator in gebreke wil stellen, moet kunnen aantonen dat deze een fout heeft gemaakt, dat er schade is en dat er een oorzakelijk verband is. In het geval van besmetting met het COVID-19-virus is dat in ieder geval al moeilijk aantoonbaar omwille van de lange incubatietijd waarin de betrokkene ook nog vele andere interacties kan gehad hebben.

In regel zal een organisator niet aansprakelijk gesteld worden voor een besmetting als:

 • Hij de activiteit organiseert volgens de wettelijk geldende maatregelen, vastgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.
 • Hij alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen, heeft geleverd in de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de groepsactiviteit. Met andere woorden: Indien je deze lijst van vragen goed naleeft en in een draaiboek giet, zal je niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Welke activiteiten mogen en welke activiteiten mogen niet?

In principe mogen alle activiteiten plaatsvinden, indien er rekening gehouden kan worden met de geldende maatregelen.
Heb je vragen over een activiteit die je organiseert? Neem dan contact op met je regio-secretariaat.

Voor enkele activiteiten zijn er ‘sectorspecifieke coronagidsen’, deze kan je allemaal terugvinden op www.coronagids.be.

Mogen we eten tijdens onze activiteit?

Eten en drinken mag alleen als je de regels van het horecaprotocol kan volgen.

Kan dat niet, vraag dan de deelnemers om zoveel mogelijk zelf meebrengen (bvb een flesje water). Beperk de tijd dat het mondmasker afgezet moeten worden en doe dat dan ook altijd op minstens 1,5m afstand. Het altijd dragen van een mondmasker is absolute prioriteit.

Mogen sportactiviteiten?

Vanaf 27 juni gelden volgende richtlijnen:

 • Er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband
 • Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet, vanaf 25 juni is dit maximum 100 deelnemers, vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers
 • De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt.
 • Overnachtingen zijn toegelaten bij sportkampen
 • Cafésporten (biljart, snooker, darts, tafelvoetbal, …) in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten (mits gebruik van mondmasker)
 • Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is om de capaciteit te beperken.
  Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella!
 • Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away principe worden georganiseerd.
 • Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer verplicht. Zo worden daginschrijvingen bij wandel- en toertochten opnieuw mogelijk.

Hoe kan ik als persoon inschatten of een activiteit risico's inhoudt?

Om het risico als persoon tijdens een activiteit in te schatten maken we gebruik van het charter “Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving”. Dit charter is specifiek geschreven voor ouderen (+65), maar kan perfect gebruikt worden door iedereen. Het charter voorziet een duidelijke tabel, waarmee je een inschatting kan maken of een activiteit risico’s inhoudt. We geven de tabel, met bijbehorende uitleg, hieronder weer.

Hoe gebruik je deze tabel?

Ga na hoe de activiteit die je wil opnemen scoort op de verschillende criteria. Zet telkens een kruisje bij de juiste risico-categorie.

 • Tel het aantal groene, oranje en rode lichten op.

Klik hier om de tabel te openen.

Wat zegt het resultaat?

 • Alleen groene lichten: Deze activiteit lijkt veilig. Leef alle richtlijnen goed na.
 • Een of meerdere oranje lichten: Hoe meer oranje lichten, hoe risicovoller de activiteit. Gebruik je gezond verstand. Twijfel je over je gezondheid, bespreek dit dan zeker met je huisarts. Bespreek je twijfels ook met de organisatie. Leef alle richtlijnen goed na.
 • 1 of meerdere rode lichten: Vraag na bij de organisatie welke extra maatregelen er genomen worden zodat dit toch veilig kan verlopen, en ga in overleg met je arts of deze activiteit wel aangewezen is voor jou met oog op je gezondheid. Leef alle richtlijnen goed na.
Moeten personen met een handicap een mondmasker dragen?

In principe moet elke persoon boven de 12 jaar verplicht een mondmasker dragen wanneer de afstandsregels niet gegarandeerd kunnen worden. Echter zijn er wel degelijk uitzonderingen mogelijk.

Het volgende staat in het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken: “De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door
middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit die deze verplichting voorzien.”

Onze collega’s van Gezin & Handicap hebben daarnaast nog heel wat nuttige tips en informatie gebundeld over het dragen van mondmaskers. Deze info kan je hier terugvinden.

Wat met het jeugdwerk?

Vanaf 25 juni gelden de zomerregels. Dit is een set van verplichte regels voor alle georganiseerde activiteiten, aanbod, kampen, werkingen voor (en meestal door) kinderen en jongeren in de zomer. De zomerregels zijn de regels waar je je verplicht aan moet houden. Je vindt ze op de website van de Ambrassade.

Downloads

De overheid voorziet ook heel wat info

 

Theme by Anders Norén